Licenčné podmienky


Licenčná zmluva kupujúceho na elektronickú publikáciu z vydavateľstva MLD Group

Kupujúci objednaním a kúpou elektronickej publikácie súhlasí s nasledujúcimi podmienkami licenčnej zmluvy.

 1. Vydavateľ, spoločnosť MLD Group, na základe podmienok a ustanovení v tejto licenčnej zmluve udeľuje nevýhradné a neprenosné právo kupujúcemu používať elektronickú publikáciu (PDF dokument) v súlade s podmienkami tejto licenčnej zmluvy.
 2. Elektronická publikácia (ďalej aj dielo) je registrovaná na kupujúceho, ktorého meno bolo uvedené pri kúpe v objednávke.
 3. Kupujúci publikáciu nemôže darovať ani predať inej osobe.
 4. Kupujúci, na ktorého je publikácia registrovaná je povinný zabezpečiť zákaz šírenia, zverejňovania a tlače tejto publikácie. V opačnom prípade sa kupujúci dopúšťa závažného porušenia tejto licenčnej zmluvy a zákona o autorských právach.
 5. Vydavateľ za účelom ochrany diela proti neoprávnenému šíreniu umiestňuje do diela identifikačné údaje kupujúceho vrátane ďalších nešpecifikovaných ochranných prvkov.
 6. Kupujúci, na ktorého je publikácia registrovaná, má právo vytvoriť digitálnu kópiu diela a umiestniť ju len na zariadenia alebo médiá, ktorých je vlastníkom.
 7. Kupujúci, na ktorého je publikácia registrovaná, zodpovedá za neoprávnené šírenie a zverejňovanie diela alebo jeho časti.
 8. Za porušenie podmienok uvedených v tejto licenčnej zmluve má vydavateľ právo požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000 EUR.
 9. Ak došlo k porušeniu licenčných podmienok pri viacerých elektronických publikáciách z vydavateľstva MLD Group, zmluvná pokuta sa vzťahuje na každé porušenie samostatne.
 10. Vydavateľ má právo požadovať zmluvnú pokutu aj od osôb, ktoré odstránili ochranné prvky vydavateľa a dielo neoprávnené zverejňujú alebo predávajú.
 11. Osoba, od ktorej vydavateľ oprávnene požaduje zaplatiť zmluvnú pokutu, je povinná požadovanú sumu uhradiť do 60 dní na účet vydavateľa. V opačnom prípade má vydavateľ právo uplatniť sankcie z omeškania platby vo výške 3 EUR za každý začatý deň až do dňa zaplatenia celej dlžnej zmluvy.
 12. V prípade, že kupujúci uviedol nepravdivé identifikačné údaje a porušil podmienky tejto licenčnej zmluvy, za kupujúceho sa bude považovať majiteľ bankového účtu, z ktorého bola vykonaná platba za dielo.


Licenčná zmluva používateľa bezplatných elektronických publikácií z vydavateľstva MLD Group

Používateľ stiahnutím bezplatnej elektronickej publikácie z vydavateľstva MLD Group súhlasí s nasledujúcimi podmienkami licenčnej zmluvy.

 1. Vydavateľ, spoločnosť MLD Group, na základe podmienok a ustanovení v tejto licenčnej zmluve udeľuje nevýhradné a neprenosné právo používateľovi používať elektronickú publikáciu (PDF dokument) v súlade s podmienkami tejto licenčnej zmluvy.
 2. Používateľ je povinný zabezpečiť zákaz šírenia a zverejňovania elektronickej publikácie (ďalej aj dielo). V opačnom prípade sa kupujúci dopúšťa závažného porušenia tejto licenčnej zmluvy a zákona o autorských právach.
 3. Používateľ dielo nemôže darovať ani predať inej osobe.
 4. Používateľ má právo vytvoriť digitálnu kópiu diela a umiestniť ju len na zariadenie alebo médiá, ktorých je vlastníkom.
 5. Za porušenie podmienok uvedených v tejto licenčnej zmluve má vydavateľ právo požadovať od používateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000 EUR.
 6. Ak došlo k porušeniu licenčných podmienok pri viacerých dielach z vydavateľstva MLD Group, zmluvná pokuta sa vzťahuje na každé porušenie samostatne.
 7. Vydavateľ má právo požadovať zmluvnú pokutu aj od osôb, ktoré odstránili ochranné prvky vydavateľa a dielo neoprávnené zverejňujú alebo predávajú.
 8. Osoba, od ktorej vydavateľ oprávnene požaduje zaplatiť zmluvnú pokutu, je povinná požadovanú sumu uhradiť do 60 dní na účet vydavateľa. V opačnom prípade má vydavateľ právo uplatniť sankcie z omeškania platby vo výške 1,50 EUR za každý začatý deň až do dňa zaplatenia celej dlžnej zmluvy.

Obchodné podmienky Licenčné podmienky Reklama v publikáciách Tlačové správy
© 2003-2024 MLD Group - PhDr. Matej Lednár, PhD. - Vzdelávanie na správnom mieste.